Rekomendacijos dėl saugaus maisto vartojimo po gaisro UAB „Ecoservice” atliekų perdirbimo punkte Vilniuje

0
87

Gaisro metu į aplinką išsiskiria tokios cheminės medžiagos kaip anglies monoksidas, sieros ir azoto oksidai, dioksinai, furanai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ir kt. Pažymėtina tai, kad maisto saugos aspektu, didžiausią riziką kelia dioksinai ir kitos jų grupei priskiriamos medžiagos. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad šios medžiagos augalinėje medžiagoje nesikaupia (iš dirvožemio į augalus nėra pasisavinamos), todėl vaisiai, daržovės ir geriamasis vanduo nėra priskiriami rizikingų produktų kategorijai.

Įvertinus gaisro, vykusio įmonėje „Ecoservice“ (Gariūnų g. 71, Vilnius) mastą, trukmę, oro užterštumo duomenis, mokslinius duomenis dėl galimos vaisių, daržovių taršos gaisro metu ir maisto, geriamojo vandens laboratorinių tyrimų duomenis po anksčiau Lietuvoje vykusių gaisrų (pavyzdžiui, gaisro, kilusio  UAB „Ekologistika“ padangų sandėlyje, Alytuje), rizika dėl vaisių, daržovių, geriamojo vandens užterštumo nėra tikėtina. 

Po UAB „Ekologistika“ gaisro Alytuje buvo tiriama tarša dėl sunkiųjų metalų (švino, gyvsidabrio, kadmio, arseno), dioksinų ir policiklinių aromatinių angliavandenilių. Augalinių produktų mėginiuose dioksinų tyrimų analizė parodė, kad dioksinų lygis siekė 0,07 pg/g drėgnos produkto masės ribos ir neviršijo reglamentuojamos poveikio koncentracijos (0,30 pg/g produkto masės). Atliktų vaisių ir daržovių mėginiuose sunkiųjų metalų tyrimų rezultatų analizė parodė, kad švino lygis siekė 0,006-0,07 mg/kg (leistina koncentracija 0,1-0,3 mg/kg priklausomai nuo rūšies), arseno ir gyvsidabrio nerasta (galimi kiekiai mažesni už metodų nustatymo ribas). Tirtame dirvožemyje taršos padangų gaisro ir kitų galimų šaltinių kenksmingais produktais nerasta, t. y. visų tirtų cheminių medžiagų kiekiai dirvožemyje neviršijo didžiausių leistinų ribinių verčių, o  dioksinų, furanų bei polibromintųjų difenilų (PBDE) kiekiai buvo žemiau laboratorinio metodo aptikimo ribos.

Įvertinus turimus duomenis, rekomenduojama laikytis bendrųjų maisto saugos rekomendacijų:

  • Prieš vartojant, vizualiai įvertinti maisto produktus (vaisius, daržoves, uogas). Jei išoriškai produktai užteršti (suodžiais, pelenais ir pan.), matomi neįprasti/nebūdingi produktams pakitimai – tokių produktų rekomenduojama nevartoti.
  • Visus vaisius ir daržoves prieš vartojimą gerai nuplauti tekančiu geriamuoju vandeniu; viršutinius lapus, žievelę galima nulupti.
  • Maistui vartoti vandenį tik iš tinkamai įrengtų, prižiūrimų šachtinių šulinių, gręžinių.  

VMVT informacija