Griežtinama atsakomybė už aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymą

0
141

Seimo nariai pritarė Aplinkos ministerijos siūlomoms Aplinkos apsaugos įstatymo pataisoms, kurios veiksmingiau užkirs kelią aplinkosauginių reikalavimų pažeidimams. Jos sustiprins įrenginių, kuriems eksploatuoti reikia Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo arba taršos leidimo, aplinkosauginę kontrolę, leis daugiau surinkti ir sutvarkyti alyvos atliekų, mažinti oro taršą iš dažų, lakų, tirpiklių, kitų produktų išsiskiriančiais lakiaisiais organiniais junginiais.

Įstatymo pakeitimai sugriežtina reikalavimus organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registravimui ir eksploatavimui, sugriežtina juridinių asmenų atsakomybę už šių reikalavimų nesilaikymą  padidina baudas už netinkamą alyvos atliekų, kurios priskiriamos pavojingosioms atliekoms, tvarkymą.

Išsaugoti švaresnę aplinką padės įstatyme įtvirtinti ribojimai tiekti į rinką ir naudoti dažus, lakus, transporto priemonių pakartotinės apdailos produktus, nurodytus ES direktyvoje dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo.

Šie produktai turi būti atitinkamai paženklinti, o juose esantis didžiausias lakiųjų organinių junginių kiekis neturi viršyti leidžiamo. Tiekimo į rinką ribojimai numatyti juridiniams ir fiziniams asmenims, naudojimo – juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, kurie verčiasi individualia veikla. Už pažeidimus tiekiant į rinką ir naudojant minėtuosius produktus nustatyta juridinių asmenų atsakomybė.

Dar viena svarbi nauja nuostata skirta užtikrinti platesnes galimybes visuomenei dalyvauti priimant aplinkosauginius sprendimus ir taip įgyvendinti Orhuso konvencijos Šalių susitikimo priimto sprendimo rekomendacijas.

Sprendimai dėl galimų alternatyvų negalės būti priimami iš anksto, jas reikės nagrinėti ir pasirinkti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo arba planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metu.

Įsigaliojus įstatymo pakeitimams, nustačius, kad vykdant veiklą objektai naudojami nesilaikant TIPK arba taršos leidime nustatytų sąlygų, bus galima iš karto, be įspėjimo, kurį pirmiausia reikėjo skirti pagal dabartinę tvarką, pradėti ekonominės sankcijos skyrimo procedūrą.

Aplinkos apsaugos įstatymo pataisos, išskyrus lakiųjų organinių junginių ribojimo sugriežtinimus, įsigalios 2022 m. liepos 15 d. Griežtesni lakiųjų organinių junginių  ribojimo reikalavimai ir atitinkama griežtesnė atsakomybė už jų nesilaikymą įsigalios 2023 m. gegužės 1 d.

AAD informacija