„Makarenos“ tęsinys

0
251

Į „Vilnijos naujienas“ kreipėsi dar vieno mažylio tėvai, kurie paprašė paviešinti jų susirašinėjimą su Švietimo ir mokslo ministerija dėl privalomos šokių pamokos vienoje iš Vilniaus rajono mokyklų.

Žmonės piktinasi ir tuo, jog vaikai mokomi beveik visko tik ne svarbiausių dalykų – matematikos, lietuvių kalbos ir kt.

Pateikiame tėvų klausimus valdininkams iš jų atsakymus

Tėvų raštas

Kreipiuosi į Jus gerai žinodamas, kaip tokie klausimai sunkiai sprendžiami ir greitos bei realios pagalbos nesitikiu. Esu tėvas pirmoko, kuriam vieną kartą per savaitę privaloma kažkokių šokių pamoka. Sūnus papildomai privačiai mokosi muzikos, lanko intensyvias komandinės sporto šakos treniruotes po pamokų. Šokti jis nenori ir net prašo keisti ugdymo įstaigą, kurioje nebūtų privalomos šokių pamokos. Norėjau pasiteirauti – nuo kada tokia disciplina Lietuvos mokyklose yra privaloma ir kieno iniciatyva iš aukščiausių Jūsų ministerijos pareigūnų jį atsirado programoje.

Viliuosi tik atsakymo į vieną klausimą iš trijų dalių – kas, kada ir kodėl nusprendė, kad pirmokiukas turi privalomai lankyti šokių pamokas nors papildomai aktyviai sportuoja, mokosi groti ir pan.?

LR Švietimo ir mokslo ministerijos atsakymas. Viceministras Gražvydas Kazakevičius

Dėl pradinėse klasėse vykdomos šokio pamokos

Švietimo ir mokslo ministerija gavo ir susipažino su Jūsų 2018 m. balandžio 10 d. rašte išsakyta nuomone dėl pradinėse klasėse vykdomo meninio ugdymo ir privalomos savaitinės šokio pamokos.

Dėkojame, kad rūpinatės ugdymo proceso organizavimu ir išsakote savo pastebėjimus.

Informuojame ir atkreipiame Jūsų dėmesį, jog pradinio ugdymo programos turinys formuojamas taip, kad būtų sudarytos sąlygos bręsti mokiniui kaip visapusiškai asmenybei, įgyti pažinimo, mokėjimo mokytis, kūrybiškumo ir kitų kompetencijų pradmenis, padėsiančius tolesniam sėkmingam ugdymuisi. Pradinio ugdymo bendrosios programos turinys santykinai skirstomas į ugdymo(si) sritis: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, gamtamokslinis ir socialinis ugdymas, meninis ir technologinis ugdymas, kūno kultūros ir sveikatos ugdymas. Mokykla, įgyvendindama pradinio ugdymo programos nuostatas, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius, švietimo stebėsenos, tarptautinių, nacionalinių tyrimų duomenimis bei rekomendacijas ir vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, rengia savo mokyklos pradinio ugdymo planą (toliau – ugdymo planas).

Rengiant ugdymo planą, mokyklos vadovo įsakymu sudaroma darbo grupė, į kurią bendradarbiavimo pagrindais įtraukiami mokytojų, mokyklos administracijos, mokyklos vaiko gerovės komisijos, tėvų (globėjų) atstovai. Ugdymo plane įteisinami įvairūs mokyklos bendruomenės susitarimai dėl ugdymo proceso organizavimo, vienas iš jų – poreikis ir galimybės įgyvendinti šokio programą, skiriant 1 ugdymo valandą per savaitę.

Taigi, atsakant į Jūsų keliamą klausimą: kas, kada ir kodėl nusprendžia į ugdymo procesą įtraukti privalomą šokio pamoką pradinėse klasėse? – pati mokykla, atsižvelgdama į savo bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir galimybes.

Švietimo ir mokslo viceministras

Gražvydas Kazakevičius