Nutarė įspėti Remigijų Šimašių ir Povilą Poderskį

0
192

Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras kaip aukštesnysis prokuroras išnagrinėjo kelių piliečių ir visuomeninių organizacijų pateiktus skundus dėl Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro priimto nutarimo. Šiuo nutarimu buvo atsisakyta taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl atminimo lentos Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai nuėmimo ir Kazio Škirpos alėjos pervadinimo Vilniuje.
Generalinės prokuratūros prokuroras, papildomai atlikęs tyrimą, spalio 17 d. priėmė nutarimą dalinai panaikinti Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro priimtą nutarimą. Dalis, kuria buvo atsisakyta taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl atminimo lentos Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai demontavimo, yra panaikinta, o nutarimo dalis, kuria atsisakyta taikyti viešojo intereso gynimo priemonės dėl Kazio Škirpos alėjos pavadinimo keitimo, palikta nepakeista.
Skundų nagrinėjimo metu nustatyta, kad Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lenta š. m. liepos 27 d. buvo nuimta vykdant žodinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymą. Prokuroro nutarime pažymėta, kad atminimo lenta yra specifinis turtas, kurio vertė yra ne tiek materialinė, kiek simbolinė, pagrindinis atminimo lentos tikslas – įamžinti ir išviešinti tam tikrus faktus. Tokio turto naudojimo tikslinė paskirtis yra jo viešas eksponavimas. Konkrečiu atveju buvo padaryta išvada, kad nuimant atminimo lentą Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai nebuvo sprendžiamas klausimas dėl jos, kaip savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, naudojimo pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas, o buvo priimtas politinis sprendimas, todėl prokuroras šiame nutarime vertina tiek Vilniaus miesto savivaldybės mero, tiek administracijos direktoriaus veiksmus kaip įvykdytus dėl specifinio savivaldybės turto – paminklinės lentos nuėmimo, t. y. susijusius su pagrindine šio turto funkcija – tam tikrų faktų įamžinimu ir išviešinimu. Nutarime atkreiptas dėmesys, kad prokuroro kompetencijai nepriskirta vertinti Jono Noreikos-Generolo Vėtros istorinių nuopelnų bei atminimo lentos nuėmimo tikslingumo, todėl pareiškėjų skundų argumentai, susiję su Jono Noreikos-Generolo Vėtros asmenybe, šiame nutarime nebuvo vertinami.
Atminimo lentos Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai įrengimo klausimas buvo sprendžiamas Vilniaus miesto valdyboje bei Vilniaus miesto taryboje, t. y. sprendimą priėmė kolegialios savivaldybės institucijos. Konkrečiu atveju Vilniaus miesto savivaldybės meras vienasmeniškai priėmė sprendimą dėl atminimo lentos Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai nuėmimo politiniais motyvais. Nutarime pažymėta, kad nurodytas sprendimas buvo priimtas žodžiu, pažeidžiant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, kad mero sprendimai įforminami potvarkiais.
„Viešojo administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas – ,,viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Tad viešojo administravimo subjekto atlikti viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir administracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti“, – rašoma prokuroro priimtame nutarime. Ta aplinkybė, jog Vilniaus savivaldybės taryba nėra nustačiusi tvarkos dėl atminimo lentų demontavimo nesuponuoja išvados, jog meras turi teisę vienasmeniškai priiminėti sprendimus dėl tokių lentų demontavimo, nes tai nenumatyta mero kompetenciją nustatančiuose teisės aktuose.
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti vietos savivaldos principai: savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo, savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, veiklos skaidrumo ir viešumo. Teisės principai – tai vadovaujantys pradai, idėjos, išreiškiančios teisės kaip specifinės socialinių santykių reguliuotojos esmę. Konkrečiu atveju tai bendro pobūdžio taisyklės, tiesiogiai suformuluotos įstatymo tekste. Teisės principai taikomi ir tais atvejais, kai nėra įstatymo normos, reguliuojančios konkretų santykį, kurį vis dėlto reikia reguliuoti. Vilniaus savivaldybės mero veiksmai, vienašališkai priimant politinį sprendimą dėl atminimo lentos Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai nuėmimo, nesant atitinkamo teisinio reguliavimo, teisės aktuose įtvirtintų aiškių tokio sprendimo priėmimo tikslų bei kriterijų ir nepriskirti mero kompetencijai, įvertinti kaip nurodytų vietos savivaldos principų pažeidimas ir veikimas ultra vires. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus žodinio mero nurodymo dėl atminimo lentos demontavimo vykdymas vertintinas kaip neteisėto nurodymo vykdymas. Be to, atsižvelgiant tiek į sprendimo priėmimo bei atminimo lentos demontavimo aplinkybes, padaryta išvada, kad akivaizdžiai buvo pažeisti viešumo ir skaidrumo principai.
Ta aplinkybė, kad Vilniaus miesto savivaldybėje nenustatyta atminimo lentų demontavimo tvarka, kurioje būtų įtvirtinti aiškūs, objektyvūs tokių sprendimų priėmimo kriterijai, aiški tvarka bei asmenys, dalyvaujantys šių sprendimų priėmime, nutarime įvertinta kaip viešojo intereso pažeidimas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019-08-28 posėdyje svarstė parengtą Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo projektą ir nusprendė pradėti projekto svarstymo procedūrą, padaryta išvada, kad kompetentinga institucija ėmėsi veiksmų nustatytiems pažeidimams ištaisyti.
Nutarime įvertinta faktinė aplinkybė, kad ant Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos pastato sienos Vilniuje toje pačioje vietoje kaip ir buvo anksčiau yra pritvirtinta fiziniams asmenims nuosavybės teisėmis priklausanti nauja atminimo lenta Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai, todėl šiuo atveju nuspręsta, kad klausimo dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teisėmis priklausančios lentos grąžinimo svarstymas yra netikslingas.
Generalinėje prokuratūroje atlikto papildomo tyrimo metu nustatyta, kad Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija svarsto ir kitus klausimus dėl paminklų ir paminklinių lentų demontavimo, kas suponuoja galimus teisės aktų pažeidimus Vilniaus miesto savivaldybėje sprendžiant nurodytus klausimus ateityje. Įvertinus tai, kad tiek Vilniaus miesto savivaldybės mero, tiek administracijos direktoriaus veiksmai demontuojant atminimo lentą Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai buvo neteisėti, siekiant, kad ateityje analogiški veiksmai nepasikartotų, prokuroras priėmė nutarimą įspėti Vilniaus miesto savivaldybės merą ir administracijos direktorių, kad nedarytų teisės pažeidimų.

 

Generalinės prokuratūros informacija