Pasidalinkite namų šiluma ir meile su vaikais – tapkite socialiniais globėjais ar budinčiais globotojais

0
272

Vilniaus rajono savivaldybė ragina visus, neabejingus nuskriaustų mažųjų likimams, laikinai atverti savo namų duris ir padėti vėliau jiems sugrįžti pas biologinius tėvus. Prie materialinės globotinių gerovės prisideda valstybė.

Nacionaliniu mastu vykdomos programos tikslas – padėti biologiniams vaiko tėvams išspręsti problemas, kad vaikas galėtų grįžti atgal į artimus namus, arba surasti jam naują šeimą.  Globa šeimoje suteikia vaikui visavertį ir saugų gyvenimą, kurio negali suteikti jo tėvai – laikinai arba ilgesnį laiką. Tai svarbus indėlis į geresnę ir gražesnę mūsų visų ateitį.

Būti socialiniu globėju ar budinčiu globotoju – tai ne vien gerumo, pilietiškumo išraiška, bet ir apmokamas darbas. Jums bus tei­kia­ma: dar­bo užmokes­tis, vai­ko glo­bos iš­mo­ka, tiks­li­nis prie­das glo­bė­jui, o Vilniaus rajone globos centrų funkcijas vykdantys Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės bei Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrai visada suteiks pagalbos globos bei vaikų auklėjimo klausimais.

Socialinis globėjas  – asmuo, išklausę globėjų ir įtėvių (GIMK) mokymus, gavęs teigiamą išvadą ir pasirengęs į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų, siekiant juos sugrąžinti biologiniams tėvams, įtėviams arba nuolatiniams globėjams.

Budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir gavęs teikiamą išvadą. Ka­dan­gi lai­ki­no­sios glo­bos tiks­las yra grą­žin­ti vai­ką į šei­mą, bu­din­tis glo­bė­jas vai­kais rū­pin­sis iki tol, kol jie ga­lės grįž­ti į sa­vo šei­mą ar­ba jiems bus sie­kia­ma su­ras­ti nuo­la­ti­nių glo­bė­jų (rū­pin­to­jų) ar įtė­vių šei­mą. Vai­ko lai­ki­no­ji glo­ba (rū­py­ba) ga­li truk­ti ne il­giau kaip 12 mė­ne­sių. Bu­din­čiu glo­bė­ju ga­li tap­ti šei­ma ar fi­zi­nis as­muo, ku­ris nė­ra teis­tas, jam ne­bu­vo ap­ri­bo­ta tė­vų val­džia, jis ne­bu­vo nu­ša­lin­tas nuo glo­bė­jo (rū­pin­to­jo) pa­rei­gų, yra svei­kas (ne­ser­ga psi­chi­nė­mis ar ki­to­mis li­go­mis), tu­ri nuo­sa­vą ar nuo­mo­ja­mą būs­tą, yra 21–65 me­tų.

Vi­sus no­rin­čius ir ga­lin­čius pri­si­jung­ti prie šios reikš­min­gos ini­cia­ty­vos kvie­čia­me kreip­tis į globos centrus, teikiančius paslaugas budintiems globotojams ir socialiniams globėjams Vilniaus rajone:

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras: Vilniaus g. 13, Kalvelių k., LT-13148, Vilniaus r., k.kriziucentras@gmail.com, tel.: (8 5) 2463156, 8 606 68 975.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras: Mokyklos g. 64, Geisiškių k., LT-14231, Vilniaus r., info@svgc.lt, tel.: 8 627 99 208.