Paskelbė, jog dėl gaisro  UAB „Žalvaris“ teritorijoje gyventojų sveikatai pavojaus nėra

0
133

Aplinkos apsaugos agentūra vakar rytą atliko aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis, sieros dioksidu, azoto oksidais, anglies monoksidu, benzenu matavimus Kaune, šalia Taikos ir Pramonės prospektų žiedinės sankryžos. Matavimai vykdyti naudojant mobilią oro kokybės tyrimų stotį su automatiniais teršalų koncentracijų matavimo prietaisais.

Matavimų metu nustatyta, kad matuotų teršalų koncentracijos buvo vidutinio lygio, palyginus su nustatytomis trumpiausio laiko periodo normomis.  

Stacionarioje Kauno Petrašiūnų oro kokybės tyrimų stotyje rugpjūčio 25 d. 21 val. kietųjų dalelių KD10 koncentracija siekė 75 µg/m³, t.y.  buvo padidėjusi (paros ribinė 50 µg/m³), o 22-24 val. svyravo tarp 32-45 µg/m³. Rugpjūčio 26 d. rytą KD10 koncentracija buvo dar mažesnė ir svyravo tarp 18-30 µg/m³.

Kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija šioje stotyje rugpjūčio 25 d. 21-24 val. siekė 12-16 µg/m³ (metinė ribinė vertė 20 µg/m³), o rugpjūčio 26 d. ryte svyravo tarp 6-21 µg/m³.

Kitų teršalų koncentracijos Kauno Petrašiūnų OKT stotyje rugpjūčio 25 d. vakarą ir 26 d. ryte buvo  nedidelės ir neviršijo ribinių verčių.

Modeliavimo būdu atlikta teršalų sklaidos prognozė rodo, kad kol gaisras bus pilnai likviduotas, kietųjų dalelių koncentracijos gali būti padidėję tik netoli gaisro židinio.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento atstovai įvertino oro užterštumo informaciją –  konstatuota jog nei vienas oro taršos parametras nebuvo viršytas, todėl gyventojams siūloma grįžti prie įprastinių gyvenimo sąlygų ir netaikyti anksčiau išplatintų rekomendacijų dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo.

AAA informacija