Patvirtintoje Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkoje numatyta konkreti pagalba sistemingai pamokų nelankantiems vaikams

0
81

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė besimokančiųjų pagal bendrojo ugdymo programas mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarką. Tokia visoms mokykloms bendra tvarka parengta pirmą kartą, ja vadovaudamosi mokyklos pasirengs savo tvarkas, tačiau išlaikys tvarkoje nustatytus bendrus principus.

„Lietuvos mokyklos neturėjo aiškios ir visoms vieningos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos. Lietuva šiuo atžvilgiu išsiskyrė iš Europos šalių, nes daugelyje šalių pamokų lankomumo apskaita gana griežta. Mūsų mokyklų vadovai pamokų lankomumą įvardijo kaip vieną iš keturių esminių mokyklos problemų. Mūsų siekiamybė, kad nulinė tolerancija pamokų nelankymui be pateisinamos priežasties būtų ne tik ministerijos ar mokyklos vadovų laikysena, bet ir tėvų, ir pačių mokinių nuostata“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Lankomumo aprašas apibrėžia, kiek mokymosi dienų (pamokų) gali pateisinti nepilnamečio mokinio tėvai arba pats pilnametis mokinys, nustato  mokinių praleistų mokymosi dienų ar pamokų pateisinimo galimybes, informavimo apie neatvykimą į mokyklą būdus, mokyklos veiksmus užtikrinant punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą. 

Praleistos pamokos – dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių

Nauja yra tai, kad nuo šio rugsėjo tėvai galės pateisinti penkias mokymosi dienas per mėnesį, praleistas dėl ligos. Taip pat galės pateisinti ir daugiau pamokų, praleistų dėl objektyvių aplinkybių, pvz., dėl nepalankių oro sąlygų, įvykių, susijusių su eismo sutrikimais ar kt. Iki šiol tėvai galėjo pateisinti visas vaiko praleistas pamokas.

Jei mokinys sirgs ilgiau negu 5 mokymosi dienas, tėvų pateisinimo nebepakaks – reikės kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Tėvams ar mokiniui pateikus pranešimą mokyklai apie apsilankymą pas gydytoją, pamokos bus pateisinamos mokykloje nustatyta tvarka.

Būdus, kaip mokykla gauna informaciją, kad mokinys lankėsi sveikatos priežiūros įstaigoje, nusistato mokykla. Išrašų iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) mokykla nekaups. Tėvai, pateikdami duomenis iš ESPBI IS, jei priimtas toks susitarimas, turės informuoti mokyklą tik apie apsilankymo faktą, kiti sveikatos duomenys nepateikiami.  

Nustatyta, kad dėl svarbių asmeninių priežasčių gali būti pateisinama iki 3 mokymosi dienų per pusmetį, arba ne daugiau nei 2 mokymosi dienos per trimestrą. Mokykla savo tvarkoje gali nusistatyti ir pateisinti ir daugiau mokymosi dienų, jei atsiranda objektyvios ir pagrįstos priežastys.

Praleistas pamokas pateisins ir mokyklos vadovas

Praleistas mokinių pamokas mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo galės pateisinti dėl kitų priežasčių: jei mokinys dalyvauja sporto varžybose, olimpiadoje ar kitame renginyje, jei mokinys turi kvietimą atvykti į valstybinę ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, pvz., pedagoginę psichologinę tarnybą, jei mokiniui suteiktos poilsio dienos už atstovavimą mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis.

Tėvai ir mokykla glaudžiai bendradarbiaus

Tėvai ir mokykla glaudžiai bendradarbiaus ir vieni kitus informuos apie mokinių neatvykimą į mokyklą ar pamoką.

Tėvai apie vaiko neatvykimo į mokyklą priežastis turės informuoti tą pačią dieną, jei įmanoma – iki pamokų pradžios. Jei iš tėvų mokykla nesulauks informacijos, atsakingi darbuotojai susisieks su jais, informuos apie vaiko neatvykimą į pamokas.

Mokykla reaguos į pasikartojančius mokyklos nelankymo atvejus

Jei mokinys be pateisinamos priežasties sistemingai praleidžia pamokas, numatyti trys reagavimo ir problemos sprendimo žingsniai.

Jeigu mokinys nesilankė pamokose ir negali pateikti informacijos apie pamokų praleidimo priežastis, mokyklos atsakingi darbuotojai susisieks su tėvais, domėsis nelankymo priežastimis. Jei praleidimai be pateisinamos priežasties kartosis, įsitrauks mokyklos Vaiko gerovės komisija, kartu bus ieškoma pamokų nelankymo problemos sprendimo būdų. Jei po mokyklos pagalbos suteikimo situacija nepagerės, mokykla galės kreiptis į savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių dėl koordinuotai teikiamos pagalbos šeimai skyrimo.

„Mokiniai mokymosi metu turi būti mokykloje, o nelankymo priežastys mokyklai turi būti aiškios ir žinomos. Yra tokių atvejų, kai vaikas praleidžia daug pamokų ir niekas nežino, ką jis tuo metu veikia, kur būna. Dabar nustatoma veiksmų seka, kokios institucijos ir ko turi imtis, kaip padėti vaikui šalinti kliūtis, trukdančias jam mokytis“, – sako viceministras Ramūnas Skaudžius.     

Pamokų praleidinėjimas turi neigiamą įtaką mokymosi rezultatams

Pamokų nelankymas turi pasekmes. 2018 metų Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas (PISA) parodė, kad sisteminis pamokų praleidimas ir vėlavimas į pamokas mažina skaitymo gebėjimų, matematinio raštingumo, gamtamokslinio raštingumo rezultatus ir mokinių, sistemiškai praleidžiančių pamokas, pasiekimai atsilieka vienais, dvejais ar net trejais metais. Skaičiuojama, kad vienas mokinys vidutiniškai praleidžia 10 proc. pamokų. Yra savivaldybių, kuriose praleistų ir nepateisintų pamokų skaičius siekia 34 proc., ir mokyklų, kuriose iš viso praleista beveik 20000 pamokų, iš jų pateisintų – tik apie 10 proc. Taip pat yra mokinių, kurie iš viso praleidžia per 500 pamokų, ir visos jos nepateisintos. Kartais mokinys nesilanko mokykloje dvi savaites ar daugiau, ir mokykla nežino, kas iš tikrųjų vyksta jo gyvenime. Įsigaliojus naujai tvarkai, mokykla kartu su pagalbą teikiančiomis tarnybomis operatyviai išsiaiškins nelankymo priežastis ir padės jas spręsti.