Pusę Vilniaus rajono biudžeto skiriama švietimui

0
198

Šiai sričiai tenkančių asignavimų dalis – 49 proc. Socialinei apsaugai skiriama – 10,7 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui – 10,9 proc., valdymui – 9 proc., ekonomikai ir aplinkos apsaugai po – 6 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 4,7 proc., kitoms reikmėms – 2,1 proc.

Praėjusiame Tarybos posėdyje buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaita.

2017 metams Taryba buvo patvirtinusi 67 671,0 tūkst. Eur pajamų biudžetą. Valstybės dotacijos sudarė 21 661,5 tūkst. Eur, prognozuojamos pajamos – 42 327,0 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos – 2 512,0 tūkst. Eur, aplinkos apsaugos specialiosios programos pajamos – 130,0 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamos – 937,9 tūkst. Eur ir materialiojo turto realizavimo pajamos –65,0 tūkst. Eur. 2016 m. biudžeto lėšų likutis sudarė 8 782,3 tūkst. Eur, kurie buvo skirti 2017 m. biudžeto stygiui dengti.

Asignavimų planas išlaidoms sudarė 76 453,3 tūkst. Eur, tačiau metų eigoje biudžeto planas buvo padidintas dėl skirtų dotacijų ir siekė 82 686 900 Eur.

Išlaidų įvykdymas kartu su paskolų grąžinimu sudarė 76 886 100 Eur, biudžeto išlaidos sudarė 93 proc. planuojamų išlaidų. Priežastys, kurios neleido visiškai panaudoti biudžeto lėšų: užtrūkęs techninės dokumentacijos parengimo ir derinimo procesas; viešųjų pirkimų procedūrų teisminių ginčų bei dažnas agentūrų reikalavimų keitimas, siekiant gauti Europos Sąjungos paramą.

2017 metais Vilniaus rajono savivaldybė sugebėjo anksčiau termino sumažinti finansinius įsiskolinimus nuo 5 147,6 tūkst. Eur iki 2 315,4 tūkst. Eur, bankui buvo grąžinta 2 832,2 tūkst. Eur. Naujų finansinių įsipareigojimų nebuvo prisiimta.

2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) sudaro 950,6 tūkst. Eur arba yra 193,4 tūkst. Eur mažesnis nei 2017 m. sausio 1 d.