Branžius medžius vertė teisėtai: priimtas sprendimas dėl miško kirtimo Verkių regioniniame parke

0
44

Vilniaus apygardos prokuratūroje atliktas tyrimas dėl galimo viešojo intereso pažeidimo pagal žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie galimai neteisėtai vykdytus plynuosius sanitarinius miško kirtimus Verkių regioniniame parke.

Tyrimo metu buvo išanalizuoti valstybės bei savivaldybės institucijų pateikti duomenys, susiję su minėtais miško kirtimais, valstybės miškų kontrolės subjekto atliktais šių kirtimų bei jiems išduotų leidimų kirsti mišką teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimais.

Nustatyta, kad atitinkamus leidimus kirsti mišką išdavė Valstybinė miškų tarnyba. Leidimams išduoti privalomi dokumentai, numatyti Miško sanitarinės apsaugos taisyklėse (sanitarinės būklės apžiūros pažymos, numatomų iškirsti plynaisiais sanitariniais miško kirtimais medynų medžių būklės įvertinimo žiniaraščiai, kirstinų medynų brėžiniai), buvo parengti ir pateikti. Plynieji sanitariniai kirtimai buvo vykdomi IIB grupės miške. Iškirstuose miško plotuose paliktų biologinei įvairovei svarbių medžių skaičius (viso – 33: 16 ąžuolų, 7 pušys, 4 klevai, 3 drebulės, 2 beržai ir 1 liepa) atitinka Miško kirtimo taisyklių reikalavimus. Pažymėtina, jog šiuo atveju kertami miško plotai nepateko nei į nekilnojamųjų kultūros vertybių ar jų apsaugos nuo fizinio poveikio pozonius, nei į Buveinių apsaugai svarbių teritorijų plotus, nei į vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, plotus, todėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše numatyta speciali miško kirtimų atitikties paveldosaugos, saugomų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių apsaugos reikalavimams įvertinimo procedūra neturėjo būti taikoma.

Išanalizavus ir įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 str. 5 d., buvo priimtas prokuroro nutarimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, nenustačius miško kirtimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o kartu ir viešojo intereso, pažeidimo.

Prokuratūros informacija